Альберт Альберт Василь Володимирович

Wyjazd z ...

C

Chmielnicki Хмельницький

UkrainachmielnickiKhmelnytskyiKhmelnytska

Czortków Чортків

UkrainatarnopolskiChortkivskyiChortkivska

K

Kijów Київ

UkrainaKijówKijówKijów

Ż

Żytomierz Житомир

UkrainażytomierskiZhytomyrskyiZhytomyrska